Používáme analytické cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby.
Více informací

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro virtuální asistentky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen “VOP”)

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi mnou jako Prodejcem a vámi jako Kupujícím. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu těchto obchodních podmínek, mají ujednání ve Smlouvě přednost. 

Tyto obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web:
Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.najdiasistentku.cz.  

2. Identifikace prodávajícího: 

Klára Robková

IČO: 11860243

Sídl. V Zátiší 1016, 27801 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

E-mail: klara@najdiasistentku.cz

Telefon: +420 731 395 848

Zapsána v živnostenském rejstříku v Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kralupy nad Vltavou.

Není plátce DPH.
Na uvedeném e-mailu je vám prodávající k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

3. Vysvětlení pojmů:

PRODUKT
Produktem, pro potřeby těchto obchodních podmínek, jsou konzultace, webináře, online kurzy, e-booky a jiné produkty s digitálním obsahem, vše dále jen jako „Produkt“. 

SMLOUVA
Kupní smlouva je, pro potřeby těchto obchodních podmínek, dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím, kde se Prodávající zavazuje dodat požadovaný Produkt a Kupující se zavazuje zaplatit za tento Produkt plnou cenu.

Smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e‑mailovou adresu Kupujícího. Smlouva je uzavřena tzv. distančním způsobem, k uzavření smlouvy je využíván Web. Uskutečněním objednávky výslovně Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy distančním způsobem. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a přístup k údajům ve Smlouvě se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Dále jen jako „Smlouva“.

PRODÁVAJÍCÍ
Prodávajícím, pro potřeby těchto obchodních podmínek, je vlastník Webu, definovaný v části „Identifikace prodávajícího“ těchto obchodních podmínek. Dále jen „Prodávající“.

KUPUJÍCÍ
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím Webu, uzavře Kupní smlouvu na Produkt. Dále jen „Kupující“.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Objednávání Produktů probíhá pouze Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním kontaktního formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že bude mít Kupující nejasnosti, je možné nás ještě před koupí kontaktovat s doplňujícími dotazy.

Na Webu je u každého produktu jeho popis, informace o tom, pro koho je Produkt určen a jaký přínos může Kupující očekávat.
Prezentace produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e‑mail, IČO).

Před odesláním objednávky Kupující může zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit nesrovnalosti.

Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře bude Kupující informován e‑mailem, jehož přílohou bude i faktura na produkt.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Do doby uzavření Smlouvy může Kupující svoji objednávku zrušit e‑mailem poslaným na adresu klara@najdiasistentku.cz.

Objednávat Produkty přes Web je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby, nebo v důsledku okolností, za které nenese Prodávající odpovědnost (např. výpadky připojení k internetové síti).

CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. Cena Produktů:
Cena je uvedena v ceníku uvedeném na Webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena.

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Kupujícímu v tom případě vrátit. 

Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající dodá Produkt až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

Sjednanou cenu je možné uhradit:

Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, pokyny k platbě, v podobě faktury nebo proforma faktury, obdrží Kupující v e‑mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

Při platbě musí Kupující dodržet příslušný variabilní symbol. Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.

Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

2. Dodání Produktu až po zaplacení: 

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu.

3. Platba kupní ceny ve splátkách: 

Kupní cenu některých Produktů (online programů) je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce konkrétního Produktu. Chcete-li využít možnost platby na splátky, napište na kontaktní e-mail: klara@najdiasistentku.cz.

Produkt (přístupové údaje k němu) jsme povinni dodat až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsme oprávněni Vám pozastavit i bez dalšího upozornění přístup k Produktu. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Přístup bude znovu umožněn až po úhradě dané další splátky. V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Kupujícím sdělený, nebo zaslané dopisem na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo později Kupujícím sdělenou pro účely doručování písemností.

4. Roční platba:

Vyplněním profilu se Kupující zavazuje hradit pravidelný roční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a Ceníku - a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby.

Členství v Online katalogu Najdi asistentku může Kupující kdykoliv ukončit  kontaktováním zákaznické podpory na adrese: klara@najdiasistenktu.cz. Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení poměrné (nevyčerpané) částky z uhrazeného členství.

DODACÍ PODMÍNKY

Při koupi digitálního obsahu, bude Produkt dodán ve formátu pdf, mp3, mp4 nebo obdobném, po zaplacení kupní ceny, nejpozději do 3 pracovních dnů, na e‑mail jako příloha e‑mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu bude Kupujícímu po uhrazení ceny zaslán e‑mail s informacemi k přístupu ke kurzu a jeho jednotlivým lekcím, a to nejpozději 1 den před začátkem kurzu. Pokud nemá kurz určený pevný začátek, budou Kupujícímu zaslány přístupové údaje ke kurzu neprodleně po zaplacení kurzu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

 V případě on-line kurzu vedeného v prostředí členské sekce Webu, nebo členství v online katalogu pro virtuální asistentky, obdrží Kupující, po úhradě ceny, přístupové údaje k přihlášení do uživatelského účtu. Kupující se tak zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. 

Kupující se rovněž zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP (včetně porušení autorských práv) je Prodávající oprávněn uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

U Produktu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány, žádné náklady na dopravu či dodání.

U e-booku Vám zašleme jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. E-book je poskytován jako jednorázové plnění.

FUNKČNOST PRODUKTU

Pro plnou funkčnost a využití Produktu, musí mít Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, mp3 a/nebo mp4.

Pro stažení produktu je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je Produkt krátkodobě a dočasně nedostupný v případě údržby Webu nebo jiného úložiště, kde je Produkt Kupujícímu k dispozici.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré informace k Produktu, jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Prodávajícím, jsou určeny pouze pro účely využití konkrétního Produktu a osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu Prodávajícího jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak je v praxi využije. Prodávající neodpovídá za konkrétní výsledky Kupujícího na základě nákupu Produktu. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle § 1829 odst. 1 NOZ má Kupující právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálního obsahu vyloučit.

V případě, že by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že Kupující uhradil pouze část ceny za Produkt, vrátí Prodávající Kupujícímu tuto částku do 7 dnů od zrušení Smlouvy, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

Kupující i Prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Povinnost mlčenlivosti

Pokud jde o poskytované Služby podle této Smlouvy, smluvní strany mohou získat přístup k informacím, které se považují smluvními stranami za důvěrné nebo tvořící součást obchodního tajemství smluvních stran (dále také jako „Důvěrné informace“).

Důvěrné informace 

Za Důvěrné informace podle této Smlouvy se považují všechny informace, skutečnosti, údaje a zkušenosti, osobní, technické, provozní, ekonomické nebo jiné informace smluvních stran, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné podobě, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu Služby, na jejichž utajení mají smluvní strany zájem a ke kterým si vzájemně umožnily přístup za účelem plnění této Smlouvy.

Nedůvěrné informace

Informace se nepovažují za důvěrné, pokud se prokáže, že taková informace i) byla veřejně známou informací v době jejího oznámení druhé smluvní straně, ii) se stala veřejně známou po jejím oznámení druhé smluvní straně, přičemž nedošlo k porušení ustanovení této Smlouvy, iii) byla Klientem získána od třetí osoby, přičemž tato třetí osoba neporušila svou povinnost mlčenlivosti nebo iv) byla jednotlivou smluvní stranou vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací.

ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

Kupující má povinnost reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

Pokud digitální obsah nebo přístup k on-line kurzu nebyl dodán v dodací lhůtě, Kupující před uplatněním reklamace, zkontroluje nejprve e‑mailové složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nenalezne, může uplatnit reklamaci dle tohoto odstavce. K reklamaci přiložte fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne Prodávající s Kupujícím jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající potvrzení.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud má Kupující k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, může využít k podání stížnosti e‑mailovou adresu: klara@najdiasistentku.cz. 

Prodávající prohlašuje, že podniká na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad a dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím (resp. Spotřebitelem) dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem.

Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu či programu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

ZÁVĚR

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 11. 2023.

Scroll top