Používáme analytické cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby.
Více informací

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

Správce osobních údajů:

Klára Robková 

sídl. V Zátiší 1016
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 11860243

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kralupy nad Vltavou (dále také jen „Správce“).

Kontaktní údaje jsou: klara@najdisistentku.cz

 1. Obecné informace

  Správce provozuje pro své uživatele web www.najdiasistentku.cz a její facebookovou stránku https://www.facebook.com/najdiasistentku. V rámci této činnosti Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (tedy uživatelů), které mu uživatelé sdělí na základě využití služeb poskytovaných Správcem.

Správce dále zasílá uživatelům, kteří projevili o takovou službu výslovný zájem, na základě výslovně uděleného souhlasu, e-mailové newslettery.

Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce uchovává sdělené osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následujících 10 let či 10 let od posledního využití služby uživatelem nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

 1. Práva subjektů údajů

Správce upozorňuje výslovně na práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě vyslovení omezení zpracování;

 • právo vznést námitku proti zpracování;

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Další informace o právech subjektů údajů jsou dohledatelné mj. na stránkách zmíněného Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (využití služeb, zasílání informací formou e-mailových newsletterů).

Správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, šifrování.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 15. 11. 2023

Scroll top